Untitled Document         * พรีดีกรี (Pre-degree)
          พรีดีกรี (Pre-degree) คือระบบสะสมหน่วยกิตของมหาวิทยาลัยรามคำแหงล่วงหน้าแบบไม่รับปริญญา และสามารถเทียบโอนหน่วยกิตได้เมื่อมาสมัครเรียนปริญญาตรี โดยอนุญาตให้ผู้ที่มีวุฒิการศึกษาระดับม.ต้น(วุฒิ จบ ม.3 กศน.จบ ม.3 หรือ ปวช.) เป็นต้นไปมาสมัครเป็นนักศึกษาระดับพรีดีกรี


คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
เลขที่ 2086 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10240
โทรศัพท์ 091-093-0451, 02-310-8570(งานบริการการศึกษา)
โทรศัพท์ 096-034-8084, 02-310-8577-8 (งานการเงิน)